MİLET İLYAS BEY KÜLLİYESİ

MILETOS ILYAS BEY COMPLEX

Winner of 2012 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award

2012 AB Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülü


MİLET İLYAS BEY KÜLLİYESİ

MILETOS ILYAS BEY COMPLEX

2012 AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülü

Winner of 2012 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award


Jüri, belgeleme çalışmasının kalitesini, aynı zamanda kalıntıların dikkatli ve hassas şekilde ele alınışını takdir etmiştir. 1404 yılına tarihlenen külliyenin restorasyonu, alana derinden bağlı ve yerel halk ile kültürel mirasları arasındaki bağı güçlendirmek isteyen bir sponsorun işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu güzel mabet, gelecekteki deprem şoklarına dayanabilecek şekilde sağlamlaştırılmış ve kayıp öğeleri güzelliğini tamamlamak üzere biraraya getirilmiştir.

Milet İlyas Bey Külliyesi, ünlü Milet arkeolojik alanı içinde günümüzde Aydın İli’nin Balat kasabasında konumlanmaktadır. Külliye bir cami, bir medrese, kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri olan çifte hamam ve diğer bazı yapılardan oluşmaktadır. Projenin temel amacı külliyenin doğal ve kültürel öğelerinin bütüncül bir şekilde sunulması ve tanıtılmasını sağlayacak şekilde külliyenin bir kültür mirası alanı olarak korunmasıdır. Proje, külliyenin halen yaşayan geleneksel kullanımının sürdürülmesini desteklemiş ve korumuş, aynı zamanda da alanı bir müze-park olarak yeniden kullanarak bölgenin çok katmanlı kültür mirasının ve bunlarla ilişkili geleneklerinin sunulmasına olanak sağlamıştır. Proje, birbirinin içine geçmiş iki safhadan oluşmaktadır: teknik alt-projeler şeklinde geliştirilen araştırma, mimar belgeleme ve projelendirme safhası ile aşamalar halinde gerçekleştirilen ve alandaki incelemeler ve araştırmalardan gelen sürekli veri akışı ile beslenen uygulama aşaması. Projenin amacı tüm tarafların işbirliğiy sayesinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, bölgenin hem somut (anıtlar ve proje alanı) hem de soyut (yerel halkın alan ile bağı) kültürel mirasının korunmasını sağlamıştır.

The jury appreciated the quality of the documentation, as well as the careful and delicate treatment of the remains. The restoration of a complex dating from 1404 was executed with the cooperation of a sponsor who was deeply attached to the site and wanted to strengthen the bonds between the local people and their cultural heritage. The beautiful sanctuary was consolidated to withstand the shocks of future earthquakes and the missing elements were reintegrated to complete its beauty.

The Miletos Ilyas Bey Complex is located in the renowned archaeological site of Miletos, present-day town of Balat, in the Aydin province of Turkey. The Complex consists of a mosque, a madrasah (school of higher education), and a double-hamam with separate sections for men and for women, as well as several other structures.
The primary aim of the project was the conservation of the Complex as a cultural heritage site by ensuring the ‘holistic presentation and promotion of its natural and cultural elements’. It encouraged and sustained its living traditional use while re-using the site as a museum-park to present the multi-layered cultural heritage of the region and traditions associated with it. The project involved two intertwined phases: a phase of research, architectural documentation and project preparation involving specialised sub-projects; and an implementation phase, carried out in stages based on continuous data flow from on-site investigations and research. The project’s objective was successfully realised through the collaboration of all parties involved. The project enabled the revival of both tangible and intangible cultural heritage of the region.

Tasarruf Sahibi

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

Proje Sahibi / Proje Destekçisi

Hilmi KAYHAN, Muharrem KAYHAN (SÖKTAŞ Tekstil, Endüstri ve Ticaret A. Ş.)

Genel Eşgüdüm

Aslı AYDOĞAN (SÖKTAŞ Tekstil, Endüstri ve Ticaret A. Ş.)

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aynur DURUKAN – Sanat Tarihçisi (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN – Mimar, Koruma Uzmanı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğurhan AKYÜZ – İnşaat Mühendisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

A. Araştırma, Belgeleme ve Projelendirme Safhası

Alt-Projeler

1. Alandaki Yapı ve Kalıntıların Belgelenmesi, Korunması ve Onarılması

KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Ltd.

Cengiz KABAOĞLU, Koruma Mimarı
Faruk ZARŞAT, Onarım Mimarı
Arzu NİZAMOĞLU BATMAN, Mimar / Koruma Uzmanı
Özgür KARAKAŞ, Mimar
Şinasi KILIÇ, Harita ve Kadastro Yüksek Teknikeri / Mimari Fotogrametri Uzmanı
Şule ALGIN, Mimari Onarım Teknikeri

Tülay BİRLİKBAŞ, Mimari Onarım Teknikeri
Mustafa DURCAN, Teknik Ressam / Topoğrafya Teknisyeni
Ömer EKİM, Topoğrafya Teknisyeni

2. Kazı ve Temizlik Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Milet Müzesi Müdürlüğü
Ege Üniversitesi

Proje Eş-Başkanları
Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP, Sanat Tarihçisi
Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK, Sanat Tarihçisi

Buluntuların Belgelenmesi
Dr. Sevinç GÜRHAN, Sanat Tarihçisi
Hasan UÇAR, Sanat Tarihçisi / Fotoğrafçı

Saha Sorumlusu

Cengiz GÜRBIYIK, Sanat Tarihçisi

Turgay ARIKAN, Koruma – Onarım ve İnşaat Teknikeri
Ersin PİLAS, Sanat Tarihçisi

Resmi İzleme ve Denetleme Yetkilisi
Hasibe AKAT, Arkeolog (Kültür ve Turizm Bakanlığı – Milet Müzesi Müdürlüğü)

3. Alandaki Yapılara, Kalıntılara ve Buluntulara ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Bilimsel Araştırma

Ankara Üniversitesi – Gazi Üniversitesi

Proje Başkanı
Doç. Dr. Bekir ESKİCİ, Sanat Tarihçisi / Malzeme Koruma Uzmanı

Proje Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER, Sanat Tarihçisi / Malzeme Koruma Uzmanı

Araştırmacı
Dr. Ali Akın AKYOL, Kimyager / Arkeometri Uzmanı

4. Alanda, Yer Radarı (GPR) ile Yeraltındaki Arkeolojik Unsurların Varlığını ve Sürekliliğini Saptamaya Yönelik Arkeo - Jeofizik Araştırma

Ankara Üniversitesi

Araştırmacı
Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Jeoloji Mühendisi

Araştırmacı
Doç. Dr. Selma KADIOĞLU, – Jeoloji Mühendisi / Jeofizik Uzmanı

5. Külliyedeki Yapı ve Kalıntıların Çevrelerindeki Hazirelerde bulunan Mezartaşlarının Belgelenmesi

Ege Üniversitesi

Araştırmacı
Dr. Refet Yalçın BALATA, Sanat Tarihçisi

6. Külliyedeki Yapı ve Kalıntılarda Tespit Edilen Yapısal Sorunların Giderilmesine Yönelik Destekleme ve Sağlamlaştırma Tedbirleri

AGM Mühendislik Ltd.

Mehmet KILIÇ, İnşaat Mühendisi

7. Elektrik Tesisatı Tasarımı

OVACIK Mühendislik, Danışmanlık Ltd.

Kemal OVACIK, Elektrik Mühendisi

8. Alan / Yapı Yorumu ve Sunumu Planı

KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Ltd.

Cengiz KABAOĞLU, Koruma Mimarı
Gülgün KABAOĞLU, Mimar

Danışmanlar

Mimarlık / Sanat Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP, Sanat Tarihçisi, Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK, Sanat Tarihçisi, Ege Üniversitesi

Dr. Refet Yalçın BALATA, Sanat Tarihçisi, Ege Üniversitesi

Görsel Belgeleme
Cemal EMDEN, Mimar / Fotoğrafçı, Stüdyo Mimarlık Ltd.

WEB Tasarımı
Cemal TÖNGÜR, Grafik Tasarımcı, İnova İletişim Ltd.

B. Uygulama Safhası

Eşgüdüm ve İzleme
SÖKTAŞ Tekstil, Endüstri ve Ticaret A. Ş.

Saha Lojistik Eşgüdüm
Süleyman ÇAKMAK, Lojistik Yetkilisi

Bütçe İzleme
Ergül ŞENYÜZ, Muhasebeci

İdari Kontrolluk
Vakıflar Genel Müdürlüğü – Aydın Bölge Müdürlüğü

Cengiz KESKİN, Mimar
Bahadır ÇİMEN, Mimar

Teknik Kontrolluk

Faruk ZARŞAT, Onarım Mimarı
Doç. Dr. Bekir ESKİCİ, Sanat Tarihçisi / Malzeme Koruma Uzmanı
Doç. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER, Sanat Tarihçisi / Malzeme Koruma Uzmanı
Turgay ARIKAN, Koruma – Onarım ve İnşaat Teknikeri
Ömer ÇOKDOĞAN, Koruma – Onarım Teknikeri

Saha Güvenliği
Alper UZUNGÜNGÖR, Özefe Güvenlik Ltd.

Uygulama Taşeronları

Koruyucu Çatı - İmalat
Vedat TOKYAY, Oran Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.

Koruyucu Çatı - Kurulması
Çakmak Ahşap Mobilya Dekorasyon Ltd.

Restorasyon İşleri

Nusret ÖZDEMİR, Gen İnşaat Ltd.

Metal İşleri

Mustafa Dinç, Dinç Metal Ltd.

Elektrik İşleri

Tuğrul ERÖZ

Custodian

Dırectorate General Of Foundatıons

Project Owner / Sponsor

Hilmi Kayhan, Muharrem Kayhan (SÖKTAŞ Textile Industry and Trade Inc.)

General Coordination

Asli Aydogan (SÖKTAŞ Textile Industry and Trade Inc.)

Scientific Advisory Board

Prof. Aynur Durukan – Art Historian (Hacettepe University)

Assoc. Prof. Neriman Şahin Güçhan – Architect, Specialist in Conservation (Middle East Technical University)

Assoc. Prof. Uğurhan Akyüz – Structural Engineer (Middle East Technical University)

A. Research, Architectural Documentation and Project Preparation Phase

Sub-projects

1. Architectural Documentation, Conservation and Restoration of the Buildings and Remains in the Site

KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd.

Cengiz KABAOĞLU, Conservation Architect
Faruk ZARŞAT, Restorer Architect
Arzu NİZAMOĞLU BATMAN, Architect / Specialist in Conservation
Özgür KARAKAŞ, Architect
Şinasi KILIÇ, Advanced Technician in Cartographic and Cadastral Survey / Specialist in Architectural Photogrammetry
Şule ALGIN, Architectural Restoration Technician

Tülay BİRLİKBAŞ, Architectural Restoration Technician
Mustafa DURCAN, Draughtsman, Topography Technician
Ömer EKİM, Topography Technician

2. Excavation and Cleaning Works

Ministry of Culture and Tourism – Directorate of Milet Museum
Aegean University


Project Co-directors
Assist. Prof. Yekta DEMİRALP, Art Historian
Assist. Prof. Şakir ÇAKMAK, Art Historian

Documentation of finds
Dr. Sevinç GÜRHAN, Art Historian
Hasan UÇAR, Art Historian / Photographer

Site Supervision Team

Cengiz GÜRBIYIK, Art Historian

Turgay ARIKAN, Restoration and Construction Technician
Ersin PİLAS, Art Historian

Monitoring and Supervision Authority
Hasibe AKAT, Archaeologist (Ministry of Culture and Tourism – Directorate of Milet Museum)


3. Scientific Research on the Conservation of Original Materials of Buildings, Remains and Finds

Ankara University – Gazi University

Project Director
Assoc. Prof. Bekir ESKİCİ, Conservator

Project Assistant Director
Assoc. Prof. Yaşar Selçuk ŞENER, Conservator

Researcher
Dr. Ali Akın AKYOL, Chemist, Specialist in Archaeometry

4. Archaeo – Geophysical Survey using Ground Radar (GPR) to investigate the Presence and Continuity of Subsurface Archaeological Features at the Site

Ankara University

Researcher
Prof. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Geological Engineer

Researcher
Assoc. Prof. Selma KADIOĞLU, – Geological Engineer, Specialist in Geophysical Survey

5. Documentation of the Tombstones in the Graveyards around the Buildings and Ruins in the Complex

Aegean University

Researcher
Dr. Refet Yalçın BALATA, Art Historian

6. Support and Consolidation Measures to Resolve the Structural Problems Determined in the Buildings and Ruins in the Complex

AGM Engineering Co.


Project Director
Mehmet KILIÇ, Structural Engineer

7. Electrical Installation Design

OVACIK Engineering Consultancy Ltd.

Kemal OVACIK, Electrical Engineer

8. Site / Building Interpretation and Presentation Plan

KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd.

Cengiz KABAOĞLU, Conservation Architect
Gülgün KABAOĞLU, Architect

Advisors

History of Architecture / Art
Assist. Prof. Yekta DEMİRALP, Art Historian, Aegean University

Assist. Prof. Şakir ÇAKMAK, Art Historian, Aegean University

Dr. Refet Yalçın BALATA, Art Historian, Aegean University

Visual Documentation
Cemal EMDEN, Architect / Photographer, Stüdyo Architecture Ltd.

WEB Design
Cemal TÖNGÜR, Graphic Designer, İnova Communication Ltd.

B. Implementation Phase

Coordination and Monitoring
SÖKTAŞ Textile Industry and Trade Inc.

Logistics Site Coordination
Süleyman ÇAKMAK, Logistics Officer

Budget Monitoring
Ergül ŞENYÜZ, Accountant

Administrative Supervision
Directorate General of Foundations, Regional Directorate of Aydin

Cengiz KESKİN, Mimar
Bahadır ÇİMEN, Mimar


Technical Supervision

Faruk ZARŞAT, Restorer Architect
Assoc. Prof. Bekir ESKİCİ, Conservator
Assoc. Prof. Yaşar Selçuk ŞENER, Conservator
Turgay ARIKAN, Restoration and Construction Technician
Ömer ÇOKDOĞAN, Restoration Technician

Site Security
Alper UZUNGÜNGÖR, Özefe Security Ltd.

Contractors

Protective Roof - Manufacture
Oran Architecture Construction Industry and Trade Ltd.

Protective Roof - Installation
Çakmak Wooden Structures Ltd.

Restroration Works

Nusret OZDEMİR, Gen Construction Ltd.

Metal Works

Mustafa Dinc, Dinc Metal Ltd.

Electrics

Tuğrul EROZ


MİLET İLYAS BEY KÜLLİYESİ

MILETOS ILYAS BEY COMPLEX

2012 AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülü

Winner of 2012 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award


Kuruluşumuzun 25. yılını kutladığımız şu sıralarda, MİLET İLYAS BEY KÜLLİYESİ projemiz "Koruma" dalında Avrupa Birliği Kültür Mirası / Europa Nostra Ödülü kazandı.
Daha önce SARICA KİLİSE projemizle ilk kez ülkemize kazandırdığımız bu değerli ödüle ikinci defa layık görülmenin onuru ve kıvancını yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarım ve ben, kültürel mirasın korunmasının önemine olan inancımızda ve bu yoldaki çabamızda bunca yıldır bize güvenen ve destekleyen sizlerle bu sevincimizi paylaşmak isteriz.
As we celebrate the 25th anniversary of KA.BA, our ILYAS BEY COMPLEX CONSERVATION PROJECT has been awarded a European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award in the category of Conservation.
We are particularly proud and honored to receive this prestigious award for a second time, our initial award being for SARICA CHURCH, which was the first time a Turkish project was so recognized.
My colleagues and I wish to share our joy with you who trusted and supported us through the years in our faith in the importance of cultural heritage conservation and our efforts along this path
CENGİZ KABAOĞLU - KA.BA

Jüri, belgeleme çalışmasının kalitesini, aynı zamanda kalıntıların dikkatli ve hassas şekilde ele alınışını takdir etmiştir. 1404 yılına tarihlenen külliyenin restorasyonu, alana derinden bağlı ve yerel halk ile kültürel mirasları arasındaki bağı güçlendirmek isteyen bir sponsorun işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu güzel mabet, gelecekteki deprem şoklarına dayanabilecek şekilde sağlamlaştırılmış ve kayıp öğeleri güzelliğini tamamlamak üzere biraraya getirilmiştir.
The jury appreciated the quality of the documentation, as well as the careful and delicate treatment of the remains. The restoration of a complex dating from 1404 was executed with the cooperation of a sponsor who was deeply attached to the site and wanted to strengthen the bonds between the local people and their cultural heritage. The beautiful sanctuary was consolidated to withstand the shocks of future earthquakes and the missing elements were reintegrated to complete its beauty.
The Jury of 2012 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2012 AB Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülü Jurisi


The Sarica Church in Cappadocia

Winner of 2006 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award

Basın Duyurusu Press Release : pdf ( en | tr )

CENGİZ KABAOĞLU - KA.BA


KA.BA LTD
KARUM 442, İRAN CADDESİ 21, GAZİOSMANPAŞA, ANKARA, TÜRKİYE 06700
T: +90 312 427 47 15 +90 312 468 47 60 F: +90 312 427 13 70